فرهنگ اشعار حافظ تالیف دکتر احمدعلی رجایی بخارائی در شرح اصطلاحات عرفانی و ناب دیوان حافظ فرزانه می باشد. نویسنده پس از مقدمه ، به شرح جامع اصطلاحات دیوان می پردازد. ابدال، اختیار، ادب، استغنا، اکسیر، الفت، اناالحق گفتن، انس، بار امانت، تجلی، توبه، توکل،حجاب و خرابات از جمله مباحث این کتاب می باشد. پیر و خانقاه، از جمله گفتارهایی می باشد که نویسنده به صورت جامع بدان پرداخته است. احمدعلی رجایی بخارایی زاده 1295 در مشهد می باشد. تحصیلات ابتدایی را در همانجا گذراند و بعدها دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران گذراند. ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد از جمله فعالیت های ایشان می باشد. این معلم و استاد توانا در سال 1357 چشم از جهان فروبست. فرهنگ اشعار حافظ، خلاصه‏ ی شرح تعرف، پلى میان شعر هجایى و عروض فارسی، یادداشتى درباره‏ ی لهجه‏ ی بخارایى از جمله تالیفات ایشان و تصحیح رونق المجالس و بستان العارفین از جمله تصحیحات ایشان می باشد.

 

کتاب فرهنگ اشعار حافظ

 

این کتاب، فرهنگ اشعار حافظ است و راجع به شرح آن قسمت از مصطلحات صوفیان است که خواجه ی شیراز در غزلیات خویش به کار برده است. حافظ از کسانی است که بین مردم ایران، بیش از سایر گویندگان، مرید و دوستدار دارد و در شهر و روستا کمتر خانه ی مسلمانی است که در آن قرآن باشد و دیوان لسان الغیب یافته نشود. زیرا روح لطیف و طبع ظریف ایرانی دریافته که این دو اثر جاویدان از یک منبع آسمانی سرچشمه گرفته است؛ با این تفاوت که قرآن وحی خداوندی و اشعار حافظ الهام و وارد غیبی است. از این رو، مردم قرآن را مقدس و سرمایه ی سعادت و سبب برکت می دانند، و دیوان حافظ را عزیز و موجب لذت و صفای دل می شمرند.

نحوه ی انتخاب کلمات، طرز تلفیق جملات و زیبایی و ابهام بسیاری از تشبیهات، حالتی به اشعار حافظ داده است که اکثر مردم، بی آن که مراد گوینده و مفهوم واقعی شعر را درک کنند، به همان کشش ظاهری سرمست می شوند و عبارات را بر وفق نیت و مقصود خویش تاویل و تفسیر کنند؛ به طوری که دیوان حافظ نزد عرفا سبب کسب معرفت و سیر در طریقت، و برای صاحبدلان مونیس خلوت و مایه ی عبرت، و جهت عوام وسیله ی استشارت و تسلیت است. در آن جا، عارف و عامی، صوفی و قشری، اختیاری و جبری، زاهد و خراباتی، همه موافق ذوق و عقیده ی خویش، مضامین بدیع و روح فزایی می یابند. و عجب تر آن که هرکس از ظن خود ، حافظ را یار و دوستدار خویشتن می پندارد. و از این نظر، دیوان حافظ دریایی است که هر خواهنده ای می تواند در کناره های مصفای آن به تفرج بپردازد و بر پهنه ی بر کرانش با لذت و اعجاب چشم بدوزد

خرید کتاب فرهنگ اشعار حافظ اینجا کلیک کن.