فی مافیه تالیف مولانا جلال الدین بلخی، که از جهت بیان دیدگاههای عرفانی و تفکر خاص عرفانی مولانا بلخی و شرح بعضی از آیات قرآن مجید و توضیح  و شرح نکات مهم اندیشه ی صوفیانه دارای اهمیت ژرفی میباشد. این اثر ارزشمند توسط روانشاد بدیع الزمان فروزانفر تصحیح و چاپ شده است. 

 

thumb 51295 3 fih

 

 

 

هرعلمی که آن به تحصیل و کسب در دنیا حاصل شود، آن علم ابدان  است. و آن علم که بعد از مرگ حاصل شود، آن علم ادیان است. البته انسانهایی هستند که این علم را قبل از مرگ در می یابند .

دانستن علم، انالحق علم ابدانست، انالحق شدن، علم ادیانست. نور و چراغ و آتش را دیدن علم ابدان است، سوختن در آتش یا در نور چراغ علم ادیان است. هرچه آن دید است علم ادیان است، هرچه دانش است علم ابدان است. می گویی محقق دید است و دیدن است، باقی علم ها علم خیال است.؛

هرچه عالم خیال است، پردۀ ظلمت است و هرچه عالم حقایق است پرده های نور است. اما میان پرده های ظلمت که خیال است، هیچ فرق نتوان کردن و در نظر آوردن از غایت لطف، با وجود چنین فرق شگرف و ژرف در حقایق نیز نتوان آن فرق فهم کردن.

حکایت:

سوءال کرد که از نماز فاضلتر چه باشد. یک جواب آنکه گفتیم جان نماز به از نماز، مع تقریره. جواب دوم که ایمان به از نماز است، زیرا نماز پنج وقت فریضه است و ایمان پیوسته، و نماز به عذری ساقط شود و رخصت تأخیر باشد. و تفضیلی دیگر هست ایمان را بر نماز که ایمان به هیچ عذری ساقط نشود و رخصت تأخیر نباشد و ایمان بی نماز منفعت کند، و نماز بی ایمان منفعت نکند_ همچون نماز منافقان. و نماز در هر دینی نوع دیگر است، و ایمان به هیچ دینی تبدیل نگیرد؛ احوال او و قبلهء او و غیره متبدل نگردد. و فرقهای دیگر هست، به قدر جذب مستمع ظاهر شود. مستمع همچون آرد است پیش خمیر کننده؛ کلام همچون آب است در آرد: آن قدر آب ریزد که صلاح اوست.

حکایت می آورند که حق تعالی می فرماید که ای بنده ی من، حاجت تو را در حالت دعا و ناله زود برآوردمی، اما در اجابت جهت آن تاخیر می افتد تا بسیار بنالی که آواز و ناله ی تو مرا خوش می آید. مثلا، دو گدا بر در شخصی آمدند؛ یکی مطلوب و محبوب است و آن دیگر عظیم مبغوض است. خداوند خانه گوید به غلام که زود، بی تاخیر، به آن مبغوض نان پاره بده تا از در ما زود آواره شود؛ و آن دیگر را که محبوب است وعده دهد که هنوز نان نپخته اند، صبر کن تا نان برسد.

 

خلقان صد هزار بار دیده اند که عزم و تدبیر ایشان پیش نرفت .الا حق تعالی نسیانی بر ایشان می گمارد ان جمله فراموش میکنند و تابع اندیشه و اختیار خود می گردند.ابراهیم ادهم روزی را برای صید اهو رفت و خدا با اهو او را صید کرد تدبیر چه بود و تقدیر چه شد .خدا هر چه خواهد ان شود .

پایه توکل نیز این است. ما فکر میکنیم که همه کار را خودمان انجام میدهیم در صورتیکه ان نقاش ماهر .ان پادشاه جهانیان خود بارها رسم میکند و پاک میکند و ما چون طفل خود را محور میدانیم اما مایی نیست. همه اوست و جز او نیست.

 
 خرید کتاب فیه ما فیه لینکهای زیر
 
 
 
 

شرح کامل فیه مافیه

شرح کامل فیه مافیه نوشته کریم زمانی

tellphon karaketab
 
 

فیه مافیه

کتاب فیه مافیه مولوی نوشته مولانا جلاالدین محمد بلخی(مولوی)

tellphon karaketab
 
 

فیه مافیه و پیوست های نویافته

فیه مافیه و پیوست های نویافته نوشته مولانا جلاالدین محمد ...

tellphon karaketab
 
 

قصه هایی از فیه مافیه

قصه هایی از فیه مافیه نوشته مولانا جلاالدین محمد بلخی

tellphon karaketab