ساختار و تاویل متن عنوان کتابی تالیف بابک احمدی می باشد که انتشارات نشر مرکز آن را به چاپ رسانیده است. این کتاب یکی از آثار شناخته شده در باب نقد ادبی در زبان فارسی می باشد. این کتاب شامل بیست و یک فصل و چهار بخش اصلی می باشد که این بخش های با عنوان "کتاب" نامگذاری شده است. کتاب نخست یا بخش نخست در شش فصل تنظیم شده است که به مباحث زبان شناسی موثر در نقد می پردازد. کتاب دوم یا بخش دوم به بررسی ساختاری متن می پردازد. کتاب سوم درباب شالوده شکنی متن از دریدا تا موقعیت پسامدرن لیوتار نوشته شده است. کتاب چهارم در زمینه تاویل متن و موثران در این مورد از فروید ماخر، هوسرل، هایدگر، گادامر تا آیزر سخن می گوید. سه پیوست همراه با واژه نامه نیز به این اثر افزوده شده است. در پایان کتاب تمام منابع و ماخذ فصلها ذکر شده است و منابع بی شماری را به خواننده کنجکاو و پیگیر معرفی می کند. 

 

babak ahmadi

 

عناوین فصل های این کتاب چنین می باشد:
فصل نخست/ زبان و نشانه:سوسور، پیرس و موریس .
فصل دو/ارزش شکل: فرمالیست روسی.
فصل سه/زبان و شعر: یاکوبسن.
فصل چهار/ منطق مکالمه: باختین.
فصل پنج/ روش بیان:موکاروفسکی، لوتمن، ولفلین، اسپیترز.
فصل شش/شکل و معنا:پروپ ، یولس، گرماس، برمون.
فصل هفت/ ساختار و معنا: لوی استروس، فوکو.
فصل هشت/ لذت متن: بارت.
فصل نه/لذت نقد: تودورف.
فصل ده/ نشانه و سخن: ژنت، کریستوا.
فصل یازده/ نشانه و تاویل: اکو.
فصل دوازده/ متافیزیک حضور: دریدا.
فصل سیزده/ کلام و معنا: نیچه ، هوسرل، هیدگر، فروید.
فصل چهارده/ فراسوی معنا: باتلا، بلانشو، بلوم، هارتمن، دمان.
فصل پانزده/ موقعیت پسامدرن:لیوتار، دلوز.
فصل شانزده/  تاویل و دانانی: از متون کهن تا فروید.
فصل هفده/ تاویل و شناخت: شلایر ماخر، دیلتای.
فصل هجده/ تاویل و راز متن:هوسرل، هیدگر.
فصل نوزده/ تاویل و معنا: گادامر، هرش.
فصل بیست/ لذت تاویل: ریکور.
فصل بیست و یک/ افق متن: آیزر، یاس.

در پایان سه پیوست همراه با برابرنامه واژگان فرانسوی به انگلیسی و فارسی و همچنین فارسی به انگلیسی و فرانسوی قرار داده شده است

برای خرید کتاب ساختار و تاویل متن اینجا کلیک نمایید

ساختار و تاویل متن
 

ساختار و تاویل متن

کتاب ساختار و تاویل متن نوشته بابک احمدی

tellphon karaketab