كتاب صد شعر نو فارسى
( از عصر نيما تا امروز)
ويراسته هوشنگ رهنما
انتشارات فرهنگ نشر نو

شعر نو از حدود صد سال پيش با پيشگامى نيما يوشيج ظهور كرد و با حركتى آرام شعر نو منجر به انقلابى شد كه هدفش نگرش مدرن به جهان، زندگى و روابط انسانى و جامعه ايرانى و زبان فارسى است.
اگر بخواهيم به زبان سياسيون بيان كنيم
شعر نو، در تقابل با شعر سنتى، يك شعر فرابهنجار يا انقلابى است كه با ساختار شكنى هاى شعر سنتى، كاربرد ها و الگو ها و قواعد عروضى در طى چند دهه موفق شد در عرصه فرهنگ ادبى ايران جاى گيرد.
كتاب هاى زيادى در بازار موجود است كه گزيده اى از اشعار شاعران نو سروده را گردآورى كرده باشد اما تفاوت اين كتاب با بقيه گزيده ها در اين است كه اين اشعار به تناسب با نقش سازنده شان در رشد و تحول شعر نو فارسى انتخاب شده اند. نحوه چيدمان شاعران و اثر آن ها به ترتيب تاريخى گذاشته شده است.
در اين مجموعه صد شعر از سى شاعر در پيوند باهم برگزيده شده تا وحدت كتاب حفظ شود.


از طرفى اصل ارتباط متقابل اشعار هم در كتاب رعايت شده است. همانطور كه دكتر شفيعى كدكنى تعبير ميكند : " شعرى است كه در حافظه خوانندگان جدى شعر رسوب كند."
تقريبا تمامى آثار برگزيده از نوع غنايى هستند.
شاعران برگزيده در اين مجموعه ى ناب
عبارتند از :
نيما يوشيج
گلچين گيلانى
پرويز ناتل خانلرى
فريدون توللى
سياوش كسرايى
بيژن جلالى
احمد شاملو
نادر نادرپور
فريدون مشيرى
حسن هنرمندى
سهراب سپهرى
محمد زهرى
محمود مشرف آزاد تهرانى
منوچهر آتشى
هوشنگ ابتهاج
مهدى اخوان ثالث
فروغ فرخزاد
محمدرضا شفيعى كدكنى
اسماعيل خويى
مهستى بحرينى
منصور اوجى
منوچهر نيستانى
ميمنت ميرصادقى
بهمن صالحى
حميد مصدق
يدالله رويايى
احمدرضا احمدى
ضيا موحد
تورج رهنما
قيصر امين پور
* مطالعه اين گزيده اشعار به همگى پيشنهاد مى شود
* براى كسانى كه به شاعرى و شعر نو علاقه مند هستند و كسانى كه به تازگى در اين راه قدم برداشتند اين مجموعه بسيار كمك كننده است كه با شعراى شعر نو آشنا شوند و روح خود را از اين غناى ادبيات ايرانى تغذيه كنند.