زرتشت ، سخن سراییست که به او آوایی شیوا بخشیده شد (یسنا 29:8) و در گفتار راست ، توانا و گشاده زبان است. (31:19)
زرتشت، این خردمند بزرگ، پیش از دیگر اندیشمندان و فیلسوفان جهان، و بیش از ایشان، به کنکاش و پژوهش در چیستی خود و خدا، و دنیاهای آدمی و ایزدی پرداخته است. گاهی آنچنان کشاکشی در اندیشه اش درمی گرفت که بی درنگ به درگاه اهورا پناه می برد و می کوشید تا سرودش به درونش راه یابد.
اوستا، این سروش ورجاوند، از ارجی ویژه و پایگاهی بلند برخوردار است و بنیاد دین و دانش به شما می رود. بینش های گیتی، به فراخور جای و گاه خود، به گونه ای، از این دریای پُر دُر، بهره مند گشته اند.

 

پیامبر آریایی


 

اوستا را نمی توان تنها یک دفتر دینی دانست؛ اوستا به راستی نخستین دانشنامه ی دنیاست و ژرفترین واژگان را در بر دارد. هنوز می توان از پاره های بازمانده ی آن، پی برد که چه اندیشه های ناب و بی همتایی در این خاک به خامه درآمد و ارژنگ همه رنگِ خود را بر پرندی پایدار نقش نمود. اوستا سرایشی است از ستارگان سخن سرا؛ رودهای به هم پیوسته ی رازهاست که از سرچشمه ی پرپیچ و خم پویش، به سوی دریای بی کرانه ی دانش روانه اند.؛ همآیش همآوردان میترایی و مزدایی و زروانیست، و شگفتا که همه در این شگرفگاه، به همساز آمده اند. به یک سو: اهوراییان به آتشگاه، آهنگ گاتها را بر می افروزند و به سویی دیگر: مهرپرستان، مهراب دلها را از می مغانه لبریز می کنند و سرانجام، این زروانیان هستند که در آرزوی زمانه ی زرین، به پیشکش زور می پردازند.

پیامبر آریایی نسکی ارزشمند درباب یکی از رازناک ترین و مبهم ترین چهره های تاریخ بشر می باشد: زرتشت سپیتمان.
امید عطایی فرد در این کتاب، با کنکاش در کیش و مرام های عالم و نوشته های اندیشمندان سراسر گیتی، این چیستان هزاره ها را دنبال می کند تا بتواند بر راز مبهم پیامبر آزاده نژادگان پرتوی افکند. رد گفته ها و پندار های زرتشت و کیش کهن ساکنان فلات ایران، در ادیان بزرگ جهان جلوه گر است و بسیاری از جنبه های جهان بینی زرتشت سپیتمان در اندیشه های عالمیان خود نمایی می کند و این یکی از شاهراه ها برای کشف جای پای پیامبر آریایی می باشد. یکی از معماهایی که نویسنده این اثر به دنبال پاسخ آن می گردد، زمان زایش زرتشت می باشد.  

زرتشت که او را نخستین شاعر، اندیشمند و عارف و فیلسوف می دانند، در نوشته های برخی دانشمندان پس از اسلام، به نام ابراهیم پیامبر نیز معرفی شده است. آیا زرتشت و ابراهیم یکی هستند؟ این و بسیاری سوالات دیگر، رازهایی میباشد که نویسنده این کتاب با انبوه منابعی که به آنها رجوع کرده، بدنبال پاسخ دادن به آنها می باشد. همچنین در پیوست این اثر، دو نقد از سوی نویسنده بر کتاب "شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران" از مرتضی ثاقب فر و کتاب حکمت خسروان از هاشم رضی، نوشته شده است. 

نویسنده کتاب : امید عطایی فرزند احمد عطایی، پژوهش های گسترده ای در زمینه تاریخ و فرهنگ و اندیشه ایران کهن داشته است. تا کنون کتاب هایی چون ایران بزرگ ، دیباچه شاهنامه ، پادشاهی در استوره و تاریخ ایران، مرز مزدایی (مجموعه مقالات و نوشتارهای نویسنده) آفرینش خدایان ، نبرد خدایان ، شگفتی های باستانی ایران زمین و چندین اثر دیگر منتشر شده است. مهم ترین کتاب او پیامبر آریایی می باشد که تاکنون به چاپ چهارم رسیده است.