کتاب کرونولوژی تالیف بهاء الدین پازارگاد است چاپ سال 45 که در مزایای این کتاب و موارد استفاده از آن باید گفت.این اولین تلریخ ایران است که بصورت کرنولوژیک یعنی به ترتیب تاریخ وقوع حوادث نوشته شده و زمان وقوع هر واقعه را با منتها سهولت به خواننده نشان میدهد.در این کرنولوژی با وجود اختصار سعی شده است هیچ یک از وقایع حساس و مهم تاریخی که بفرهنگ و تمدن ایرانی و روابط خارجی آن مربوط میشود از قلم نیفتد و آنچه که ارزش تاریخی دارد در آن گنجانده شده تا استفاده کنندگان از این کتاب را از مراجعه به کتابهای تاریخی مختلف بی نیاز سازد.نسبت به تاریخ تمدن و فرهنگ و ادبیات و هنر و صنایع و مذهب در ادوار تاریخی ایران توجه مخصوص بعمل آمده و در مقدمه هر دوره خارج از متن کرنولوژی بطور فشرده از سیر تمدن و فرهنگ سخن گفته شده تا کتاب جامعتر و بیشتر سودمند باشد

معرفی کتاب کرونولوژی تاریخ ایران

جغرافیای هر دوره و هر سلسله نیز در مقدمه آن دوره امده است.سلسله حوادث تاریخی در این کرنولوژی سعی شده است که بیشتر با یکدیگر پیوستگی داشته باشد و اسباب و علل حوادث مختلف و تحولات نیز به اختصار بیان شده است تا خواننده بتواند برای خود از آنها استنباط منطقی و قضاوت تاریخی نماید و از این حیث مطالعه کتاب بخودی خود بمنرل ازمایشی سوشمند است که خواننده از میزان تفکر و استنباط و استدلال خود بعمل میاورد

تاریخ مشروطیت ایران و هم تاریخ تحولات بیست ساله اخیر بنحوی فشرده و در عین حال حامع و رسا دکر شده و با مقایسه با سایر حوادث مفصلتر بیان شده است

سیر روابط ایران با کشورهای خارجی در قرن اخیر بدقت ذکر شده و پیوستگی این روابط که بیشتر اسباب و علل حوادث ذاخلی ایران را تشکیل داده بخوبی مشهود است و از این حیث شاید بیش از کتاب های بزرگ و پر حجم خواننده را بمسائل ایران و سیر حوادث و روابط خارجی ایران در قرن اخیر اشنا میسازد