در یک جمله کتاب خلسه مشهور به خوابنامه نوشته محمدحسن خان اعتماد السلطنه بکوشش محمود کتیرایی چاپ کتابخانه طهوری از سری کتاب های زبان و فرهنگ ایران سصال هزار و سیصد و چهال و هشت در جلد گالینگور در دویست و چهل صفخه .و در دیباچه کتاب آمده است .نوشتن کتاب خلسه  چنانچه از صفحه نخست آن بخوبی برمیابد پس از سفر ناصر الدین شاه به عراق عجم آغاز گریده است.میدانیم این سفر در واپسین هفته های سال 1309 هجری قمری آغاز گردیده  و در آغازهای سال 1310 پایان پذیرفته است.نویسنده در چند جای از کتابش بدین معنی تصریح میکند که چهل و پنج سال از پادشاهی ناصرالدین شاه گذشته است.با بدیده داشتن این که ناصرالدین شاه در ذی القعده 1264 هجری قمری در تهران بر تخت شاهی نشست و کمابیش پس از 49 سال پادشاهی در 17 ذی القعده هجری قمری کشته شد.پیدا میکند که کتاب خلسه را سه سالی پیش از کشته شدن ناصرالدین شاه8 و مرگ خودش نوشته است

کتاب خلسه یا کتاب خوابنامه

خلسه نخستین بار در سال 1324 خورشیدی از روی نسخه دست نویسی که محمد شهید نورایی از ان برداشته بدست کتابفروشی زوار مشهد چاپ شد.اما افزون بر افتادگی ها دیباچه و متن آن پر از لغزش بود.شما می توانید از طریق سایت کارا کتاب هم نسخه 1324 و هم نسخه 1348 را تهیه نماید.برای خرید کتاب خلسه اینجا کلیک نمایید ..

معرفی کتاب خلسه

 

 

 اعتماد السلطنه

درباره اعتماد اعتماد السلطنه و پدرش بگوییم که پدرش حاج علی خان بود که در دوره زندگانی خودپاینام حاجب الدوله .ضیاء الملک .صنیع الدوله و اعتماد السلطنه گرفت.مراغه ای بود در حکومت محمد میرزا در مراغه از غلامبچگان او بود.پ از درگذشت عباس میرزا نایب السلطنه و ولیعهد شدن محمد میرزا به صندوق داری و خزانه داری رسید.هنگامی که محمد میرزا پادشاهی یافت پندی ناضر و خوانسالار دربار بود.مخارج خدیجه خانم زن زن محمد شاه نیز با او بود.

سه سالی پیش از مرگ محمد شاه.خدیجه خانم از او به شاه شکایت برد که از خرج بردشاتهایی برای خود کرده و از آن پولها باغ بهارستان را خریده است و بفرمان محمدشاه ذچوبش زدند و از کار بر کنار شد.دارایی اوراهم محمد شاه گرفت و........................................