کتاب سلطانه که در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط کالین فالکنر نوشته شده است.که انتشارات آن نگارستان کتاب می باشد.و با ترجمه جواد سیداشرف انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. سلطان سلیمان یکی از بزرگترین پادشاهان عثمانی می باشد.مردی که عثمانی در دوران او هم از دید بزرگی و نیرو پیشرفت بسیاری می نماید و هم از سمت و طرف دیگر به امرهای مدنی و قانون گذاری دقت بسیاری داشته است. خرم یکی از کنیزان دربار او بوده که کوشش می نماید با نوع های رازهای زنانه خویش و نقشه کشیدن و توطئه کردن مسیر خویش به طرف سلطان باز نماید. او از هیچ چیزی ترس نداشته است و از این که سلطان خویش یک سوگلی داشته که دوستدار و علاقه به او دارد. از وزیر سلطان که دوست همیشگی او هم هست .و تنها نوکر و کنیز به حساب می آید و از آنکه پادشاهی و سلطنت و بر تخت نشستن حق پسر اول سلطان از سوگلی اش است .کتاب بسیار جذاب و سرگرم کننده ای می باشد.از این کتاب آموخته ام که من را آن اندازه بالا نبر که اگر سقوط کردم افتادنم مرگبار باشد .هر انسانی که کنترل خویش را از دست داده است بازنده می باشد و تمام چیز را از دست خواهد داد .

برگرفته از بست بوکز