معرفی کتاب زنان برابر چشم انداز رودخانه که در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط هاینریش بل نوشته شده است.که انتشارات آن خورشید می باشد.و با ترجمه کامران جمالی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته یکی از اخرین اثرهای جالب هاینریش بل می باشد که در واقعیت دو ماه بعد از فوت کردنش هم به انتشار رسیده است. تمامی اثر و نوشته هم مکالمه می باشد و یا تک گویی یا چند نفره ولی حالت تعریفی نداشته است و تماما با حرف زدن پیش و به جلو رفته است . به طور کامل یک فضای سیاسی را داشته که نمایان می کند.انسانهایی که درگیر ارتباطات سیاسی می باشند. اثراتی که داخل سرگذشت و سرنوشتشان دارد و در کل نمایان کرده چنین فضایی چگونه است. کتاب بسیار خوبی بود .این کتاب نکات منفی ای نداشته و اگر سراغ اینگونه موضوعلتی هستید مطالعه این اثر گزینه مناسبی است .این نوشته یاد می دهد که هر چی رو که نشود به اثبات رساند لزوما دروغ نمی باشد.

برگرفته از بست بوکز