کتاب نامه ای به خورشید که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط حمید حیاتی نوشته شده است.که انتشارات آن آموت می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. خورشید زنی می باشد روستایی و بسیار اندیشمند و روشن فکر. کسی که به هیچ وجه به زیر بار ظلم رژیم شاه نخواهد رفت و اعتقاد دارد کار کردن واسه ی کمپانی هایی که خود سود مهم و اساسی را برده اند و پول کمی به مردم خواهند داد درست نمی باشد و می بایست در مقابل ظلم ایستادگی کرد.او و پسرانش وحشتی از ایستادن و مبارزه نمودن واسه ی اعتقادات خویش ندارند. آقابزرگ همچنان استاد دانشگاهی می باشد که مالف رژیم و دوست خورشید است . باید گفته شود که بسیار متفاوت با داستان های قبلی نویسنده بود.در حقیقت این موضوع نخ نما می باشد. به هیچ وجه به نظرم باورکردنی نمی باشد.آدمهای سفید و سیاه برخی ماه خوب عالی برخی ها بد و بدنجس و نافرم هستند. آقای حیاتی از نگارنده های همدانی کشورمان می باشند.

برگرفته از بست بوکز