کتاب برادرزاده ی رامو که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط دنی دیدرو نوشته شده است.که انتشارات آن البرز می باشد.و با ترجمه احمد سمیعی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر درمورد موسیقی دان در ظاهر مجنونی که در واقعیت اندیشمند در انواع خویش می باشد.با اندیشمند دیگری به هم رسیده اند و مناظره و جدلی میان آنها در گرفته است.صحبت و بحثی بسیار زیاد در خصوص اخلاقیات و اندیشه های گوناگون که یکدیگر را به چالش کشیده اند. از سمت و سوی دیگر عاقلی خرمند و از سمت خردمندی دیوانه نما است. دنی دیدرو نگارنده و دانشمند فرانسوی می باشد که از دوستان نزدیک ژان ژاک روسو بوده است . اون یک اثری نگاشته که به سبب اعتقادات ضد مسیحیش به دست پارلمان پاریس جمع آوری و سوزانده شده است.پس از مدتی یک نوشته می نگارد درباره ی پروردگار که به خاطرش سه ماه زندانی می شود و در کل با این مسیر تصمیم گرفته که دیگر اثری که با محتوای اعتقاداتش است منتشر نکند و خیلی از اثرها و نوشته هایش بعد از مرگش منتشر می شود . کتاب برادر زاده رامو هم جز اثرهای مشهور او است . اعتقادات زیبا و جالبی را به چالش کشیده و نکته هایی ریز و بامزه ای هم داشته.چیزی که در حقیقت خواهی گفت بله همین است.

برگرفته از بست بوکز