کتاب حسد بر زندگی عین القضات که توسط مسعود کیمیایی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. عین القضات یکی از قاضیان جوان داخل همدان می باشد که پدرش همچنان قاضی است و علم و اندیشه و عشق به خواندن را از پدر یاد گرفته است. او قاضی مشهور و عادلی می باشد و زیادتر از آن نوشته ها و خوانده ها به دور از تعصب او می باشد.که در شناخت و عرفان او را به مقام و منزلت رفیعی رسانده است . خاتون همسر پاشده درگذشته سلوجی می باشد که عاشق عین القضات شده است و درگزینی وزیر که عاشق خاتون می باشد در گرفتن انتقام و به رسوایی کشیدن قاضی می باشد . رمان بر بنای حقیقت می باشد .مطالعه درمورد به اینگونه شخصیت ها که بسیار هم برایمان شناخته شده نمی باشد. حقیقتا جذاب است که درک کنی این حسادت ها و تعصب ها و نادانی های کورکورانه می باشد و بوده و همچنان هم ادامه داشته است .ولی درستش زبان نوشتار آقای کیمیایی دشوار در هم پیچیدن و سخت می باشد.موضوع آن در حقیقت جذاب است و از آشنایی با این شخصیت بسیار خوشحالم شده ام .

برگرفته از بست بوکز