کتاب سرنوشت بشر که به دست آندره مالرو نوشته شده است.که انتشارات آن خوارزمی می باشد.و با ترجمه سیروس ذکاء انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب سرنوشت بشر هم مانند اثر پیشین درمورد جنگ داخلی می باشد. این دفعه داخل چین شاهد جنگ می باشیم و قهرمانان کتاب ما که در جبهه کمونیست ها جنگ می نماید و امید دارند که از زیر سلطه سرمایه داری بیرون بیایند و با کمونیسم متحد گشته باشند . مبارزه آتها با دولت و شیوه شورش و روش ادامه کار و مبارزات و اندیشه های درونی و نقش کشورهای دیگر و گوناگون از جمله فرانسه در اینگونه مراحلی مسائلی هستند که داخل کتاب به آنها اشاره و پرداخته شده است. این اثر قشنگ می باشد.این نوشته زیاد جذبم نکرد شاید به این موجب است که من انقلاب اسپانیا را می شناسم ولی چین را نه. هم اکنون خوب این نظر شخصیه من است و وگرنه که در کل این اثر را قوی تر و عمیق تر می دانسته اند و جایزه گنکورم برده است .درباره ی آندره مالرو باید بگویم که به هیچ وجه شاگرد موفقی نبوده و همچنان نمی توانسته دبیرستان را تمام نمایددرباره ی اندیشه های باید بدانید که از مخالفان شدید استعمار فرانسه در هند و چین بوده است و کمک می نماید برای این کار اتحادیه ای هم تاسیس شود.

برگرفته از بست بوکز