کتاب راه شاهی که توسط آندره مالرو نوشته شده است.که انتشارات آن ناهید می باشد.و با ترجمه سیروس ذکا انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان دیگری که داخل آسیا در گذر بوده است این دفعه داخل کامبوج سیام و اون سمت ها رخ می دهد. دو قهرمان مهم و اساسی اثر راهی جنگل می شوند و در گذر از معبدها در راهی فرضی به اسم راه شاهی که آنها می نامند و سنگ های گرون قیمت از معابد به دست آورند و در این خصوص در گشت و گذار یک مرد یاغی و سیاسی همچنان هستند که به قبائل گریخته اند. داخل اثر فوق مانور بسیاری بر روی این سه شخصیت داده است.و افرادی که درگیر مبارزات سیاسی می باشند ولی با سختی های شخصیتی زیادی هم درگیر هستند.اثر فوق بسیار ساده رو راست است . نسبتا کتاب خوبی است و شخصیت پردازی جالبی داشته است.هر چند چهارچوب مهم و اساسی مانند کتابهای دیگر وی بسیار بنیادین نمی باشد.اما خوب به طور کامل این کتاب را بسیار قوی ندانسته و برگشت به عقب در کارهای مالرو ذکر نموده اند.البته بسیار هم ساده تر می باشد اما شخصا فکر می نمایم واسه ی آشنایی با مالرو می تواند شروع خوبی باشد.

برگرفته از بست بوکز