کتاب استاد و خدمتکار که توسط یوکو اوگاوا نوشته شده است.که انتشارات آن نگاه می باشد.و با ترجمه آسیه و پروانه عزیزی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. استاد در واقعیت یک اختراع کننده و نابغه و استاد ریاضی دانشگاه بوده است که پس از یک اتفاق رانندگی حافظه کوتاه مدت خود را از دست داده است. او اطلاعات و خاطرات پیش از تصادف را به طور کامل به یاد داشته ولی پس از آن حافظه اش فقط هشتاد دقیقه می باشد و بسیاری از هشتاد دقیقه قبل را از یاد می برد. خدمتکاری که پیش او آمده تلاش کرده و در مدارا کردن با او می باشد .استاد او را با جهانی بی نظیر ریاضیات آشنا می نماید. اوگوا نویسنده مشهور ژاپنی می باشد که بسیاری ها این داستان او را یکی از مهم ترین شاهکارهای ادبیات معاصر می دانسته اند. گفته می شود شخصیت پروفسور تا اندازه ی بسیاری از شخصیت پل اردوس ریاضی دان مجار وام گرفته است و یک فیلم ژاپنی هم از روی آن ساخته شده است . به نظر من نوشته ای فوق العاده زیبایی بود بسیار دوستش داشتم هم روان نوشته شده بود .و هم موضوعش بسیار جالب بود. ارتباط ها را خوب شامل شده و دیگر آنکه در حقیقت آدم بسیار از قبل متوجه زیبایی عمیق ریاضیات می شود. اگر ریاضی را دوست داشته باشید شک نکنید عاشق کتاب خواهید شد .

 

برگرفته از بست بوکز