کتاب ابوالمشاغل که توسط نادرابراهیمی نوشته شده است.که انتشارات آن روزبهان می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته ادامه کتاب پیشین می باشد. آنکه بعدش چی کار می کند و نویسنده نادر ابراهیمی سراغ چه شغل هایی خواهد رفت و چه مشغله های مالی ای داشته است.چه گونه به طور دروغی به آن تهمت زده اند و چه طور در اندیشه ی شکارش هستند. چه گونه بد اسمش می نمایند به چه صورت مقاومت می کند. قسمت های زیبایی از اثر ابوالمشاغل این می باشد که هر انسانی که هر چه بخواهد انجام خواهد شد و بدون شک مشروط بر آنکه شرایط مناسب وجود داشته باشد یا به وجود آورده شوند.تو بسیار چیزها را باور نکرده ای و وقت و زمان بر روی دستت خواهد گذاشت که باور نمایی.طی کردن راه و مسیر نو و گفتن حرف جدید به وجود آوردن کار نو مشقت و مصیبت و درد دارد . در هر شرایط و وضعیتی می شود قطعا درست بود و درست ماند . منتهی در بعضی از شرایط درست بودن و ماندن خیلی زیاد سخت است و در بعضی شرایط تنها دشوار .

برگرفته از بست بوکز