کتاب پسین شوم که توسط محمدرضا مرزوقی نوشته شده است.که انتشارات آن مطالعات زنان می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. این داستان درمورد نجف پسر بوشهری زیبایی می باشد که داخل دانشگاه خلبانی تحصیل نموده و مایع حسرت و حسادت تمامی شده است.ولی پس از جنگ پس از شهید شدن دوست و هم سنگرش هم چنان انسان دیگری شده می باشد.فردی معتاد و تزریقی مایع سر افکنی خانواده و پسری که داستان با خودسوزی او آغاز شده است. یک تثر دیگر و دوباره با شرح بازماندگان جنگ و نوشته هایی که پس از آن داخل زنددگانی داشته است. نوشته جالبی و زیبا نوشته شده است .لهجه محلی بسیار قشنگ داخل کتاب نموده بود.ارتباط مناسبات تمام و تمامی گرمی جنوب را دارد. ولی به دید و نگاه من جا داشت که یک مقدار بسیارتر تمرکز نماید بر روی چرا و چگونه عوض شدن نجف و آن رویدادهایی که تکانش داد. ولی جاری بودن زندگی انسانها قشنگ بود . در کل کتاب خوبی است .

 

برگرفته از بست بوکز