کتاب مگره در اتاق اجاره ای که توسط ژرژ سیمنون نوشته شده است.که انتشارات آن جهان کتاب می باشد.و با ترجمه عباس آگاهی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. به مگره خبر می دهند که همکارش زخمی شده است . یک دزدی انجام شده است و همکار مگره کشیک خانه ای را می داده که دزد داخلش دزدی انجام داده بود. ولی دزدی یه طور بسیار بچه بازی بوده به دزدی شباهت نداشته است.و به چهره ی ضارب نمی خورده که دزد باشد.واسه ی همین مگره داخل اون خونه ساکن می شود تا بتواند مجرم را شناسایی نماید. چندین نوشته از مگره داخل تازه های نشر معرفی نموده ام و این یکی جا مانده بود . کتاب بدی نمی باشد و هم اکنون سیمنون داستان های مهیج تر هم دارد .قسمت های زیبایی که از کتاب فوق مطالعه کردم این بود که انسانهایی سر به راه بسیار بیشتر از اون چه فکر می نماییم وجود دارند و نمی فهمم چه گونه می شود تمام جا چیزهای بد و زشت را دید. در تمام وقت ممکن است آدم از دیدگاه کسی عجیب باشد .

برگرفته از بست بوکز