کتاب کاخ رویاها که توسط اسماعیل کاداره نوشته شده است.که انتشارات آن آرادمان می باشد.و با ترجمه علی صنعوی انجام گرفته است. مارک عالم از یکی خانواده های بزرگ سلطنتی می باشد و البته از طرف و سمت مادری .که قرار بر این است از فردا نخستین روز کاری خویش را آغاز نماید. او قرار است داخل کاخ رویاها کار نماید. امپراطوری خواب های تمام مرد سرزمین را به دست پیک جمع می نماید و به این سازمان خواهد فرستاد .تا کارمندانش آن ها را جداسازی و دسته بندی کند و بعد از آن تفسیر کرده و بر پایه و اساس این تفسیرها و پیش گویی ها کارهایی انجام خواهد شد. من بسیار موضوعات کاداره را دوست داشته و به کتابهایش علاقه دارم و آمدن ترجمه نو از کارهایش در حقیقت خبر خوبی برای ما است. این اثر هم موضوع بسیار جالبی داشته و یک طور مساله فانتزی که در حقیقت جذاب و بسیار خوب هم یک سری نکته مهم اجتماعی ارتباطات و مرحله ی اداری را داخلش نشان داده نقد نموده و بالا رفتن ها و پایین آمدن ها. در کل کتاب خوبی است و فیلمی هم از آن ساخته شده است .

برگرفته از بست بوکز