کتاب کنار نیا مینا که توسط محمد حسینی نوشته شده است.که انتشارات آن ثالث می باشد. که در نود دو صفحه چاپ شده است. آوایی دارد همانند مخمل چرک که نظیرش را تا به عمرم نشنیده بودم . منظور از چرک پلیدی نمی باشد.همانند مخمل گرم که لمسش می نمایی و روی گونه کشیده و کیف میکنی و پس از تکه‌ای به مانند دانه برنجی چسبیده به آن عیشت ناخن خواهد کشد و تو نخواهی ببینیش و هم اکنون لمسش می نمایی و حظ خواهی کرد و همچنان می‌بینی بارزترین خصوصیات تو می‌شود صدا و خواهد رسد به نیلو. محمد حسینی نگارنده ی دبیر قسمت داستان نشر ثالث و انتقاد کننده ی ادبی است.او جایزه‌های ادبی گلشیری و مهرگان ادب را در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه واسه ی رمان آبی‌تر از گناه به دست آورده است. قسمت های زیبایی از کتاب این است که از این که نگاه کنی و وانمود کرده  باشی ندیه ای گرم می شوم . قاعده ی این بازی مدتهای زیاد و قرن ها هم که بگذرد همان است که بود .پس از آنکه رفتی دیگر هیچ چیزی همانند قبل نیست .

برگرفته از بست بوکز