کتاب جسم و جان که توسط میلان کوندرا نوشته شده است.که انتشارات آن فردا می باشد.و با ترجمه احمد میرعلایی انجام گرفته است. ترزا و توماس را در اینجا داریم. توماس که تصمیم گرفته هیچ عشقی را به سرنوشت و زندگانی خویش راه ندهد و با آدمهای زیادی که معشوقه او هستند زمان را گذراند و ترزا دختری که دوستدار و علاقه مند او شده و با او ازدواج می نماید. ترزا با همه ی وجود خود عاشق توماس می باشد و از ارتباطات او ناراحت است و رنج بسیار می برد. هر چند گذشتن زمان تغییراتی را به وجود می آورد. به صورتی که برخی اوقات هر دو گیج وسردرگمند .کتاب بار هستی را بسیار دوست داشتم .در قبل هم برای شما معرفیش کرده ام. کتاب جسم و جان به گونه ای طرح آن کتاب به حساب می آید و دیدم. و حال که سراغ کوندرا رفتم و وقت بسیاری از مطالعه ی آن اثر می گذرد. شاید مطالعه ی جسم و جان یک لطف دیگری داشته باشد و حالت تکرار آزاری هم ندهد . در حقیقت زیبا بود و دوستش داشتم. هرچند بار هستی کامل تر می باشد و زیادتر به روی معنی کار کرده و این نوشته ی کوچیک خلاصه و حادثه محور است .

برگرفته از بست بوکز