کتاب با عشقی بزرگ که توسط آلبا دسس پدس نوشته شده است.که انتشارات آن ققنوس می باشد.و با ترجمه بهمن فرزانه انجام گرفته است. درمورد خانم دسس پدس زمان بسیاری است که کتابی معرفی نکرده ام. این نوشته هم از تجدید چاپ شدن های جدید می باشد و در واقعیت کتاب نیمه کاره و تمام نشده ای می باشد که مرگ مجال نداده کاملش نماید.نوشته ای که آغاز شده درباره ی زندگی خودش و مادرش و کوبا است. در واقعیت پدربزرگ خانم آلبا نخستین رئیس جمهور کوبا بوده است. درباره ی نام کتاب هم گفته که یک دفعه از فیدل کاسترو پرسیده است که چه گونه در زمانی به این کمی این همه کار واسه ی کوبا انجام داده اید و او هم پاسخ داده با عشقی بزرگ .من این اثر را دوست داشتم. هم اکنون در حقیقت هنوز کتاب نیست بر روی او هنوز کار نشده است.به جایی نمی رسد بسیاری از جاهای اثر ویرایش احتیاج دارد. ولی همین اندازه هم که ترجمه شده زیبا و روان ترجمه شده است. پیشنهاد می دهم این کتاب را مطالعه نمایید اگر که طرفدار آلبا هستید .

برگرفته از بست بوکز