کتاب برو دیده بانی بگمار که توسط هارپر لی نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با ترجمه محمد عباس آبادی انجام گرفته است. اثر کشتن مرغ مینا را از این نگارنده در قبل معرفی کرده بودم که کتاب بسیار فوق العاده ای بود.از آن اثرهایی که باید خوانده شوند. این نوشته با شخصیت های همان کتاب نگاشته شده است. جین لوییز دختر کامل و مستقلی که در کنار پدرش نیست و تنها زندگی می نماید حالا بازگشته است تا به پدر خود سری بزند. برادرش سال ها پیش فوت کرده و هنری پسر همسایه که دوستدار جین لوییز می باشد ور دست پدر شده است. جین دارد پژوهش می کند شرایط اجتماعی چه تغییری نموده است.پدرش و رفتاراش و تصورات انسانهای داخل زمانه و دوران ها و مکان های گوناگون و چالش هایی که بارش به وجود می آورد . در واقعیت این اثر نخستین نوشته هارپر لی بوده است که پیش ناشر برده و ناشر متقاعدش می نماید که برخی حوادث را جدا نماید و کتاب جدیدی درباره ی آنها بنگارد. هر دو کتاب فروش خیلی زیادی داشتند و مورد علاقه صورت گرفتند. ولی به نظر من این اثر دوم متوسط بود و در اندازه مرغ مقلد نبود . نمی خوام گفته باشم که ضعیف بوده نه اصلا تنها می گویم در اندازه ی او نبود .

برگرفته از بست بوکز