کتاب لذتی که حرفش بود که توسط پیمان هوشمندزاده نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.. کتاب روبرو برگرفته از شش تک نگاری با عنوانهای طبیعی و فراموشی و سکوت و خیال و لذت و تن ترسه می باشد. داخل هر بخش ذکر شده است که موضوعات گوناگون حوادث و رویدادها و احساساتش که در ارتباط با آن موضع می باشند حرف زده و صحبت نموده است. بسیار هم زیبا و جذاب است .این بخشها را بهم متصل کرده و خوب هم چنان تمرکز بر روی عکاسی داخل تمام موارد است . نوشته ی دل نشین متفاوت و خوش قلمی می باشد که استقابل بسیار زیاد و خوبی هم ازش شده می باشد . اثر سرشار از جملات و پاراگراف های قشنگ می باشد ولی برای آنکه زیاد و زولانی می شد فرصتی واسه ی نگاشتنشان نبود.

برگرفته از بست بوکز