کتاب خانه ای در تاریکی که توسط سیامک گلشیری نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد. بهنام با دانیال و بامداد و افشین نصفه شب از خانه به دلیل شنا کردن داخل سد بیرون رفتند.کمی ماجراهای های ترسناک واسه ی هم تعریف می نمایند .اما در حقیقت انگار چیز جادویی در این شب وجود داشته و خانه نفرین شده ای در آن نزدیکی می باشد .که بچه ها را گرفتار می نماید. کتاب نو و تازه ی دیگه آقای گلشیری واسه ی نوجوانان می باشد.به گزارش خبرنگار مهر این اثر صد و یکمین عنوان داستان نوجوان نشر افق می باشد که چاپ می شود. رسم الخط و نوشتار این اثر همچنان از حال معمول خارج است و طبق نظر نویسنده درج شده است.سیامک گلشیری نویسنده این اثر پیش از این اندازه چهل کتاب چاپ کرده است که بیش از ده رمان و پنج نمونه جمع شده داستان را در بر می گیرد. که در ژانر وحشتناک و واسه ی این سطح و این شرحیات به نگاه من زیبا نوشته شده است.خوب شیوه ی کار کرده خصوصا که وحشتناک نویسی آن گونه که باید داخل ایران رواج پیدا نکرده است و کسایی که این موضوعات را دوست دارند این نوشته گزینه بسیار خوبی برای آنها است.

برگرفته از بست بوکز