کتاب تا سر زلف عروسان سخن که توسط محمود دولت آبادی نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد. در واقعیت آقای دولت آبادی آمده اند و بخش های قشنگ از نوشته های زرین و مهم کهن فارسی را بغل هم جمع آوری نموده اند.این نوشته ها از جمله جوامع الحکایات و لوامع الروایات و تاریخ طبری و تفسیر طبری و شاهنامه ابومنصوری و تاریخ بلعمی و تاریخ بخارا و تاریخ سیستان و تفسیر عتیق نیشابوری و سفرنامه ی ناصر خسرو و تاریخ بیهقی و قابوس نامه و نوروزنامه و کیمیای سعادت و سیاست و افسانه های بیدپای و اسرارالتوحید و تذکره الاولیا و گلستان سعدی و شمس تبریزی و هزار و یک شب می باشد . من بسیار خوشم آمد به این معنی است که من این نوشته ها را به نام فقط می شناختم و اصولا فکر نکرده بودم که در اصل بشود مطالعه نمود و اطرافشان رفت .ولی در حال حاضر دیدم نه تمام آنها ولی اکثرشون بسیار هم دلچسبند و با یک مقدار توجه ملموس خواهند شد . البته این گونه که خودم مطالعه کردم را دوست نداشتم.در کل از آن کتاب هایی می باشد که بهتر است تهیه نمایید و داشته باشید و برخی اوقات آرام مطالعه کنید.

 

برگرفته از بست بوکز