کتاب ترلان که توسط فریبا وفی نوشته شده است.که انتشارات آن مرکز می باشد. داستان درمورد ترلان دختری است که با دوستش رعنا واسه ی پاسبان شدن اسم نویسی نموده اند و پس از قبول شدن واسه ی دوره نخست به تهران سفر می کنند. ترلان دختری می باشد که بسیار کتاب مطالعه می کند و نویسنده است. کسی که در پس رویدادها سراغ توصیف و نگاشتن اتفاقات می باشد خیلی اهل مناسبات و کارهای دخترانه نیست.او بسیار ساکت است و زیاد قاطی جمع و شلوغی نمی شود و اما به جای او دوستش رعنا اهل عتراض و شلوغ کاری اینجور مسائل است.. این کتاب نه نو می بود نه چیز دیگری .و من برای آن خواندمش که یکی از دوستانم بهم گفته بود که شخصیت ترلان بسیار زیاد منو یاد تو می اندازد.و چون آن دوست را قبول داشتم و خیلی کنجکاو واسه ی مطالعه این رمان شدم . خوب درستش را هم بخواهید بله یک چیزاییش را شبیه خودم می بینم. جدا ولی برای آنکه محیط خانوادگیش بسیار با من تفاوت دارد رابطه برقرار کردن باهاش برایم کمی سخت بود ولی یک شباهت هایی را هم واقعا حس می نمودم . کتاب بدی نیست.

برگرفته از بست بوکز