کتاب ماه کامل می شود که توسط فریباوفی نوشته شده است.که انتشارات آن مرکز می باشد. بهاره هم اکنون با برادرش بهنام دو نفری داخل تهران زندگی می نمایند. بهاره دختری بسیار آرام و توداری می باشد که ایجاد کردن ارتباط برایش بسیار دشوار می باشد. ولی دوست های بسیار شلوغ و سرحالی داشته .آنها به این نتایج رسیده اند که بهاره به داشتن عشق و مسافرت نیاز دارد . فرزانه پسری را به او معرفی می نماید و آنها واسه ی دیدن همدیگر به سفر ترکیه می روند و آنجا باهم قرار می گذارند. اثر نسبتا خوبی است.بسیار روان و آرام نگاشته شده بود. بسیار حقیقی و طبیعی و شخصیت های قابل تصور داشت که بسیار ایده جالبی هم بود.این سردرگمی این احتیاج به آسوده گرفتن و به ایجاد شدن عشق ولی در آخر واسه ی من واضح نبود و متوجه نشدم به کجا رسید و بهاره چی اندیشه ای کرد. خوب خوندن کتاب خانم وفی هم وقت شد با مهمانی منزل دوستم که داخل کتابخانه اش این کتاب را دیدم و گفتم بذار این را هم معرفی نمایم.

برگرفته از بست بوکز