کتاب ماهی در آب که توسط ماریو بارگاس یوسا نوشته شده است.که انتشارات آن ثالث می باشد.و با ترجمه خجسته کیهان انجام گرفته است. نوشته ی جالب ماهی در آب به صورتی زندگینامه ی خود نویسنده به قلم خویش می باشد که تکمیل شده ام نیست. ولی یک قسمت و ماجرهایی از زندگیشو تعرف می کند . آنکه مادر وی از یک خانواده اصیل و عالی بوده و علاقه مند مردی از خانواده های سطح پایین تر می شود.مردی که ش و تردید دارد و بد اخلاق ولی زیباست که پس از متولد شدن یوسا مادر او را ول می کند و آنها یازده سال تنها با خانواده مادری خود زندگی می نمایند.از آن مدل خانواده هایی که تمام وقت هوای یکدیگر را دارند .و تعریف می نماید که چگونه این طور پدری پس از اینکه هم چنان برگشته و هم خانه می شوند کنار آمده است.او تحصیل نموده و مسیر و راه خویش را پیدا کرده است. از سیاست و جهت گیری هایش هم حرف می زند. کتاب خوب و جذابی است البته زندگی نامه های بسیار بهتر از این اثر هم وجود دارد.کامل نمی باشد وگرنه می شد بسیاری از مسائل دیگر را هم بازگو نماید.ولی در این اندازه هم خوب می باشد و در حقیقت انسان می فهمد و با خود می گوید ببین از کجا خویش را به کجا رسانده است.و چه گونه آرزوهاشو دنبال نموده و چه گونه برنامه ریزی کرده و سراغ رویاهاش می رود.

 

برگرفته از بست بوکز