کتاب راهی به سوی بهشت که توسط ماریو وارگاس یوسا نوشته شده است.که انتشارات آن علم می باشد.و با ترجمه حمید یزدان پناه انجام گرفته است. توشته ی فوق درمورد دو عدد زندگی نامه می باشد.که به موازات هم دیگر و فصل به فصل تعریف می شوند. سرنوشت و زندگی پل گوگن می باشد که یکی از نقاشان مشهور فرانسوی است.شخصی که سال ها از آدمهای سر به راهی بوده می باشد. داخل بورس مشغول کار بوده و زن و فرزندانی هم داشته است.و پس از مدتی به صورت یک دفعه به طرف نقاشی کردن و زندگی آزاد و وحشی سوق پیدا می کند. و شخص دیگری به اسم فلورا تریستان مادربزرگ مادریش که از فعالان جنبش های سوسیالیستی بوده و کوشش فراوانی برای انجمن های کارگری و حقوق زنان کرده است کتاب بسیار زیبایی است البته سامرست موام هم نوشته ای درباره ی پل گوگن داشته است که خط مستقیم دارد و به وضوح برایتان شرح میدهد از زندگی و اعتقادات او ولی نثر یوسا خیال انگیز و مهیج تر می باشد . فلورا تریستان را هم که کلا نمی شناختم و برای من بسیار جالب بود که در آن وقت ها چه اندازه شرایط اجتماعیشان جذاب بود. که زنی با این شجاعت سراغ اینگونه حقوقی رفته است.

برگرفته از بست بوکز