کتاب دگرگونی ها که توسط ژان ماری گوستاو لوکلزیو نوشته شده است.که انتشارات آن نیلوفر می باشد.و با ترجمه مرتضی عسگری انجام گرفته است. ژان پسر بچه ای می باشد که عمه ای کور دارد که به صورت مرتب به کنار او رفته تا خاطرات زمان کودکی و جوانی عمه اش را در سرزمین پدری خود گوش دهد. از سمت دیگر ژان خودش نیز انسان بی قراری می باشد که به کشورهای گوناگونی سفر می کند و در جنگ شرکت می نماید و از جنگ گریزان و فراری می شود .او درس خوانده و تحصیل می کند و بعد ازدواج می نماید .توضیح و تعریف کردن از مسافرتها و تفکرات او را در گذشت زمان و آزادسازی مستعمرات شاهد ممی باشیم و هم اکنون پسر او . کتاب تقریبا متوسطی می باشد که به نظر من بسیار دوستش نداشتم. یک اندازه خشک ترجمه شده و کمی هم خسته کننده است و همه این اثرهای اخیر که مطالعه کردم جنگی بوده ولی خوب باز هم می بایست بگویم چهارچوب اثر و این موارد بد نمی باشد این سرگردانی ها و شخصیت مهم و اساسی کتاب و به این سمت و آن سمت رفتنش می گویند به صورتی برگرفته از زندگی خود لوکلزیو می باشد.

برگرفته از بست بوکز