کتاب سال های سگ که توسط گونتر گراس نوشته شده است.که انتشارات آن نیلوفر می باشد.و با ترجمه حسن نقره چی انجام گرفته است. ولی کتاب تازه ترجمه شده آقای گوراس است. این اثر سه بخش می باشد و در بخش نخست بروکسل معدن دار داستان گوی قصه است و از دشواریهای سرنوشت مردم و عذاب و سختی که در مسیر دوران بر آنها وارد شده است تا زمان آمدن هیتلر صحبت می کند و متمرکز شده بر ادوارد مازل و والتر ماترن دارد.که دو دوست قدیمی و صمیمی می باشند. ادوارد نصفه یهودی می باشد و هنگامی که بچه است مترسک ساخته و و اینکه دفترتچه خاطراتی کامل از طرح های مترسک دارد .بخش دوم کتاب نوشته های هاری به دختر خاله اش تولا می باشد. این بخش در دوران جنگ های اتفاق می افتد و خواهیم دید که با دقت به شرایط در هم متصل شده مملکت و دو دستگی ها در آخر دوستی ادوارد و والتر از بین می رود .بخش سوم هم به دست والتر تعریف شده که هنگامی با پرینز دوست شده و همچنان یک برخوردهایی هم با نازی های کهن و خاطرات قدیم دارند . قسمت سوم درمورد دوران بعد از جنگ می باشد . خود گراس اعتقاد دارد این اثر مهم ترین کتاب وی است.به نظر من بسیار دشوار مطالعه می شود . در حقیقت به دشواری موضوع کتاب را دنبال می نمودم.

برگرفته از بست بوکز