انجمن شاعران مرده
ان اچ کلاین بم- زهرا طراوتی
کتابی مخصوص حال بد شما. کتابی مخصوص پدرو مادرانی که می خواهند نظر خودشان را به بچه ها تحمیل کنند. کتابی مخصوص مایی که عاشق شعر و ادبیات بودیم اما گرفتار ریاضی وعلوم شدیم. یا معلم هایی که زهرا طراوتی این کتاب را تقدیمشان کرده.
به همه ی معلمانی که کلمه را در کالبد زبان جاری ساختند و با کلام شان نوع دیگر زیستن را آموختند نوع دیگر نگریستن.
‍‍- اگر خطایی ز ما سایه ها سر زده است
به هر چه جز این بیندیشید
و آن گاه همه چیز اصلاح خواهد شد
که تو در خواب غفلت بوده ای
وقتی این رویاها پدیدار شدند.
بزرگ منشان! ما را نکوهش مکنید
که گر ببخشاید
به راه راست خواهیم رفت
و حال ما به مثابه ی پاک راست گو
می گویم اگر چه کامی از خوشبختی نگزفته ایم
برای گریز از نیشترزبان ها
دیرزمانی به لصلاح خویش خواهیم نشست
و اگر جز این دیدید مرا
پاک دروغگو بخوانید.
هر بار که این کتاب را می خوانم به خودم قول می دهم که دیگر کارپه دیم را سر فصل زندگیم قرار می دهم اما باز هم دوهفته نگذشته بر می گردم به همان کسی که بودم و جز چشم چیزی نمی گفت.
این کتاب در واقع اقتباسی از فیلم انجمن شاعران مرده است و از نظر من شاید حتی بهتر از فیلم هم درآمده. بعضی کتاب ها هستند که در تعریف آن ها می توانم به اندازه کل کتاب توضیح دهم انجمن شاعران مرده هم یکی از آن هاست. این کتاب را قطعا بخوانید.