معرفی کتاب روزهای روز اثر مهدیه کسائی زاده.

این رمان فلسفه ی آرامی دارد و قصه زنی است که نویسنده است و هفت روز از زندگیش را توضیح میدهد و در این هفت روز اتفاقاتی که پیش می آید غیر عادی نیستند ولی این زن به این اتفاقات فلسفی و سوالی نگاه میکند.سر فصل های کتاب که ۷ تا هستند شامل(۱.زاد روز.۲.روزی از روزها.۳.نوروز.۴.روز روشن.۵.امروز.۶.همین امروز.۷.امروز بلند).

قسمتی از کتاب: شوق این زن جوان باعث نمیشود از سبک فلسفی و پرسشگرانه اش در رویارویی با زندگی عقب بکشد و سوالهایش به حوزه مرگ و زندگی هم میرسد.رمان توضیح ۷ روز از زندگی یک زن نویسنده است و این نویسنده در رمان سرگرم نوشتن یک کتاب است و اسمش روزهای روز است یعنی اسم همین رمان.

در رمان قهرمان قصه دائما به کتابی که دارد مینویسد میپردازد و مسائل مرتبط با آنرا شرح میدهد و این موضوع میتواند نشان دهنده آن باشد که شخصیت اصلی قصه خود نویسنده یعنی مهدیه کسائی زاده است.

 

یکی از نکته های منفی رمان این است که نویسنده همزمان با نقشی که در رمان دارد دائم از قسمت های گوناگون کتاب خود صحبت میکند برای مثال توضیح میدهد که چرا این عنوان را برای کتابش برگزیده،و چرا حجم کتاب اندک است.

و در جاهای دیگر هم به چیزهای دیگری درباره کتابش میپردازد و گویی از این موضوع هراس دارد که خواننده کتابش را نپسندد.قسمتی از کتاب که مربوط به همین موضوع است :این بحث را پیچیده کردم و اگر خواننده های کتاب از این موضوع ناراضی باشند این قسمت را از رمان حذف میکنم.ولی اگر یک نفر هم این بحث را مفید بداند پشیمان میشوم و از سایر خواننده ها تقاضا میکنم که روی این قسمت خط بکشند.نگاه فلسفی و مکالمه های فلسفی که در رمان مشاهده میکنیم مسائل گوناگون مانند مشکلات فرهنگی،و موضوع مرگ و زندگی را تشریح میکند.