معرفی کتاب بازداشتگاه صورتی اثر آدام آلتر:
بازداشتگاه صورتی کتابی در رده بندی کتاب های خودشناسی نوشته نویسنده جوان، آدام آلتر است که جزو نویسنده های محبوب کتاب های پرفروش نیویورک تایمز به حساب می آید.
بازداشتگاه صورتی از تاثیراتی می گوید که محیط در هر فرد ایجاد می کند و با بیان مثال ها و آزمایشات ساده، به بررسی میزان تاثیرگذاری پدیده های مختلف در انسان می پردازد و همچنین تصور خواننده از اینکه انتخاب ها و تصمیم هایش اثری بر دیگران و محیط ندارند و یا به کلی به او وابسته هستند و از چیزی تاثیر نمی پذیرند و کاملا تحت فرمان اراده او هستند، را رد می کند و این ادعا را باطل می داند.

چرا که زندگی انسان ها در تعامل با یکدیگر و محیط پیوسته دست خوش تغییراتی می شود، چنان که صبحی آفتابی تاثیری جدای از تاثیر بامدادی مه آلود در هر فرد ایجاد می کند و باعث می شود تصور او نسبت به آن روزش شکل بگیرد و همانا روزهای او متفاوت خواهد بود.

همچنین آلتر با آزمایش هایی ساده تاثیر رنگ ها در انسان ها را مورد آزمایش قرار داده و به این نتیجه رسیده که رنگ صورتی میزان تهاجم و پرخاشگری زندانیان را تقلیل می دهد. هر کدام از این مثال های ساده یادآوری می کنند که تا چه حد انسان در اعمالش مختار است و اراده او با در نظر گرفتن عوامل پشت پرده، چه میزان نقش ایفا می کند.


بازداشتگاه صورتی نشان می دهد که پدیده های کوچک و بی اهمیت که هر کسی به راحتی از آن می گذرد، می توانند در افکار و احساسات آدمی اثر گذار باشند و تاثیر آن ها در انسان می تواند در زندگی او نقش داشته باشد. تابحال شاید به تاثیر نامتان در طول زندگی فکر نکرده باشید، والتر در کتابش نشان می دهد که چگونه نامی که هرکس در انتخابش نقشی نداشته، چه تاثیری در زندگی او می گذارد و چگونه اسم های متفاوت در قضاوت افراد درباره آن ها تاثیر می گذارد. مثال آشکارش در اطرافمان نام های خانوادگی ایست که بر حسب آن ها، افراد سید و سیده خطاب می شوند. داشتن چنین لغبی برای هر فرد، صرف نظر از آنکه انسان نیکو سرشت و یا بدطینتی ست، از کودکی برای او احترام و تقدسی به ارمغان می آورد و جایگاه ویژه ای برایش در بین مردم رقم می زند و بدین گونه است که نام ما در تصور افراد درباره ما تاثیرگذار است.
خواننده در این کتاب در می یابد که چگونه محیط روی او تاثیر می گذارد و همچنین چگونه می تواند اثرپذیر تمام و کمال از محیط نباشد و با شناخت خود و طبیعت اطرافش، این اثرپذیری را به نحوی کنترل کند و تحت فرمان و اراده خود قرار دهد. از طرفی در می یابد که چگونه بر محیط و دیگران اثری مثبت و خوش آیند داشته باشد.