كتاب راز فال ورق، نوشته ى ياستين گوردر از ديگر كتاب هاى فلسفى اوست كه در قالب داستان، فهم و درك مطالب فلسفى نظير هستى شناسى، خالق و مخلوق، انسان، جايگاه او و ارتباطش با خالق را براى خواننده آسان كرده است.
داستان از آنجا اغاز ميشود كه پسرى به اسم هانس توماس با پدر خود زندگى ميكند
و مادر او سالهاست كه به دليل پيدا كردن خود، به كشورى ديگر ( آتن) رفته و از هم خبرى ندارند كه ناگهان تصويرى از او در مجله ى مد پيدا ميكنند و تصميم بر آن ميشود كه طى سفرى زمينى به آتن رفته و مادر خود را برگردانند.
در طى مسير هانس و پدرش به گفتگو هاى فلسفى ميپردازند كه ياستين گوردر به زيبايى آن را براى خواننده ملموس كرده
و مفاهيم عميق را به ارامى به خوردِ شخص ميدهد.
هانس در راه به كوتوله اى بر ميخورد كه به او يك ذره بين ميدهد
و در ادامه كتابچه اى به او ميرسد كه به واسطه ى آن ذره بين قابل خواندن ميشود


و در نهايت داستان به ملوانى ميرسد كه در جزيره اى دور افتاده خالق شخصيت هاى "ورق" خود ميشود و اينجا دقيقا همان قسمتى از داستان است كه خواننده لحظه اى نميتواند كتاب را رها كند.
هر فصل اين كتاب با نماد هاى ورق نامگذارى شده است.
٥٢ نشان كارت به علاوه ى جوكر كه شخصيت مستقلى براى خود دارد.
در قسمتى از كتاب هانس ميگويد:
" ولى با اطمينان احساس ميكنم كه همچنان جوكرى در جهان وجود دارد. او نهايت سعى خود را مي كند كه جهان هرگز آرامش نيابد. اين دلقك كوچك با گوش هاى دراز و زنگوله هايش ميتواند هر وقت و هرجا جلوى ما ظاهر شود. آنگاه به چشمان ما خيره ميشود و مى پرسد: - ما كه هستيم؟ از كجا آمده ايم؟ "

* مطالعه اين كتاب به همه توصيه ميشود
* بيشتر براى كسانى كه سوالاتى مثل فلسفه وجودى انسان، انسان كيست، ما از كجا امده ايم و به كجا ميرويم ذهنشان را آرام نميگذارد.