روزهاى برمه
جورج اورول
ترجمه ى زهره روشنفكر
انتشارات مجيد

باز هم يك كتاب انتقادى از جورج اورول.
از معروف ترين كتاب هاى او به قلعه حيوانات و ١٩٨٤ ميتوان اشاره كرد. كسانى كه اين كتاب ها را خواندند كاملا با سبك فكرى و نوشتارى اورول آشنا هستند. او انتقادى مينويسد. تفكر سياسى دارد و از ظلم و استبداد كسانى كه خود را طبقه برتر مى دانند بيزار است.
كتاب " روزهاى برمه" يك جورايى داستان زندگى خودش است. زمانى كه با تمام وجود فشارهاى حكومت انگلستان بر مستعمره ى خود يعنى هند را مى چشيد.
حالا روايت از كشور برمه است و استبداد حكومت بريتانيا بر مردمان و كارگران هندى و چينى. شخصيت اصلى اين كتاب خود از تبعه انگليس است كه از ستم انگليس به افراد جامعه به ستوه آمده و از هر شرايطى استفاده مى كند تا انتقاد خود را بيان كند.
علاوه بر اين ها، ترسو هم هست و اين عدم شجاعت تضادى جالب و خواندنى در داستان به وجود مى آورد. از طرفى او درگير عشقى مى شود كه تا حدودى به او جرات مى دهد اما اين جسارت به اندازه كافى نيست.
مطالعه ى اين كتاب پر نقد از ظلم و استكبار به قلم جورج اورول بسيار جالب و خواندنى است.