معرفی كتاب آيين خاكسپارى اثر هانا كنت

هانا كنت در دوران دانشجويى با داستان زنى كه به جرم قتل دو مرد اعدام مى شود، آشنا مى شود به قدرى اين روايت واقعى برايش جالب مى شود كه تصميم مى گيرد داستان را بازسازى و به تحرير در بياورد.
داستان كتاب " آيين خاكسپارى" از آنجا شروع شد كه آگنس ماگنوس‌داتر به جرم قتل و سوزاندن دو مرد، كه يكى از آن ها كارفرماى او بود متهم مى شود وقرار است او را اعدام كنند.
او را به روستايى درشمال ايسلند تبعيد مى كنند تا در كنار يك خانواده مقيد باقى عمرش تا زمان اعدامش را متنبه شود.
ابتدا تمام اعضاى خانواده از اين زن مى ترسيدند به جز يك كشيش كه راهنماى معنوى اگنس بود. در ادامه جريانات اين خانواده متوجه داستان هاى ديگرى مى شوند كه شايد اعدام اين زن را منصفانه نداند.
مطالعه اين داستان واقعى سراسر جذابيت است و اين نويسنده ى استراليايى، به زيبايى داستان اگنس را بازسازى كرده است.
اگنس اخرين زنى بود كه در ايسلند اعدام شد. چرايى اين اتفاق رو با مطالعه كتاب متوجه خواهيد شد.
آيين خاكسپارى نامزد جايزه "گاردين" و بهترين داستان تاريخى به انتخاب"گودريدز " شده است.
قسمتى از كتاب:
" حبابى از ترس، هم چون موجى مهره هاى كمرم را در مينوردد. درست مانند هنگامى كه بر درياچه اى يخ زده ايستاده اى و ناگهان آواى شكستن يخ را زير وزنت مى شنوى؛ حس دلهره آور و هراس انگيز. آنجا اميد پيدا كردن كليد دست بندهايم و گريختن هيچگاه رهايم نمى كرد. هيچگاه به اين نينديشيدم به كجا بروم."

كتاب آيين خاكسپارى
اثر هانا كنت
ترجمه ى فروزنده طبيب
انتشارات مجيد