کتاب نمایشنامه های آموزشی که توسط برتولت برشت نوشته شده است.که انتشارات آن خوارزمی می باشد.و با ترجمه فرامرز بهزاد و بهرام حبیبی و اردشیر فرید مجتهدی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در حقیقت در وقت مطالعه کردن اثر و نوشته گذشته واسه ی نخستین بار به عنوان نمایشنامه اموزشی روبرو شده ام و برای من سوال پیش آمده است که یعنی چه. واسه ی همین هم در کل آمده اند در پی و سراغ این اثر و نوشته ی برتولت برشت . این نوشته ها یک سری نمایشنامه می باشند که برشت میان سال های هزار و نهصد و بیست و هشت تا هزار و نهصد و سی نگاشته است. و به دید و نگاه و نظر خشک و بی روح می آیند و حالتی میان نظم و نثر داشته اند.هم اکنون مسائل بسیار خوبی هم درباره ی آن گفته می شود که پایه گذار یک سری کارهای بعدی برشتند. و از این گونه مطالب.اما من کاملا دوستش داشتم.این اثر حالت اهنگین و حالت نصیحت دارد .این اثر به نظرم برای آنهایی جذاب است که اثرهای برشت را مطالعه می نمایند و با این به طور نوشته ها آشنا هستند.

برگرفته از بست بوکز