معرفی کتاب دو تک پرده ای و یک نمایشنامه آموزشی که توسط برتولت برشت نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با ترجمه علیرضا کوشک جلالی انجام گرفته است. این هم نوشته و کتاب نو و جدیدی که از برشت امسال داخل بازار کتاب شده است و یک نمایش نامه آموزشی به اسم آن که گفت آری آن که گفت نه دارد که از قبل و گذشته معرفی شده است و دو عدد نمایش نامه تک پرده ای داشته است . دو تک پرده ای و یک نمایشنامه آموزشی عنوان اثری می باشد از برتولت برشت با ترجمه‌ی علیرضا کوشک جلالی که در صد و بیست صفحه و در سال هزار و سیصد و نود و پنج به انتشار رسیده است. موضوع مهم و اساسی این نوشته نمایشنامه آلمانی است. از برتولت برشت و کتاب‌های مقبره دار و مرگ که با نشر کتاب هرمس و زندگی گالیله نشر نیلوفر و نمایشنامه های آموزشی نشر خوارزمی و ننه دلاور و فرزندان او نشر نیلوفر است . من در کل و اصولا برشت را دوست می دارم .این تک پرده ای ها هم موضوعات جالبی داشته است و کتاب بدی نبود در حقیقت . بسیار کوتاه و سر راست و روان است . در واقع به نظر من برشت نمایشنامه های بسیار بهتری هم دارد اما از سمتی این نمایش نامه ها هم ساده و کوتاه هستند و می شود راهی برای آشنایی با او باشند .

برگرفته از بست بوکز