کتاب تسخیرشدگان که توسط آلبر کامو نوشته شده است.که انتشارات آن ماهی می باشد.و با ترجمه خشایار دیهیمی انجام گرفته است. در واقعیت آقای کامو با اقتباس از نوشته تسخیرشدگان داستایوسکی این نمایش نامه را نگاشته است. در قبل گفته بودم که به مطالعه اثرهای روسی علاقه ای ندارم برای آنکه هر کاری می نمایم نمی توانم روی اسمهای اشخاص داخل اثر تسلط پیدا کنم و تمام چیز از دستم در می رود.ولی تا دیدم داخل جدیدهای نشر از آقای کامو ترجمه تازه ای می باشد و من هم با نثر ایشان خوب رابطه برقرار می نمایم رفتم دنبالش بسیار هم کوشش کردم.ولی در حقیقت این دفعه هم همانند شخصیت ها بسیار بود نشد که نشد. یک خانمی وجود داشت واروارا که با یک مردی به نام استپان زندگی می نمود. یک پسری هم به نام استاوروگین داشت که بعد یک سری مسئله ی عشقی این وسط بود. کسایی که کار غلطی انجام می دادند کوشش می کردند تاوان پس دهند.انسانهای مغروری که از تظاهر به وجود نداشتن عشق می نمودند. یک سری هم اتفاقات سیاسی و گروهکی این بین بود که همچنان محوریت داستان روی آن بود. اما در حقیقت نتوانستم درکش نمایم .معلوم می باشد چیزی که متوجه نشوی را هم دوست نخواهی داشت .

برگرفته از بست بوکز