کتاب همه فرزندان خداوند بال دارند که توسط یوجین اونیل نوشته شده است.که انتشارات آن سبزان می باشد.و با ترجمه بیتا دارابی انجام گرفته است. این نوشته نمایشنامه ای بر ضد نژاد پرستی می باشد. جیم پسر سیاه پوستی است که کوشش می نماید تحصیل کرده و درس بخواند تا بتواند وکیل شود و واسه ی خود موقعیتی درست کند.او علاقه مند بر الا دختر سفید پوست گیج و سر به هوایی است که در زمانهای قدیم و کودکیشان با جیم دوست بوده اند و در همه ی زمان گفته بوده که بسیار دوست دارد رنگ پوستش سیاه باشد .موضوعات داخ اثر بسیار جالب می باشد. شاید بسیار تازه نباشد ولی با نظر جدیدی به آن نگاه نموده است .آنکه برخی از اعتقادات و باورها چه اندازه داخل ذهن و اندیشه ی ما ریشه می دوانند یک طور خاصی بخشی از ناخودآگاه تمامی ما شده اند. آنکه برخی از عشقها یک گونه خودخواهی و سرپوش واسه ی ما بقی احساسات است. سبزان به خیالم دارد آن کاری را می کند که نشر ترانه برای یونسکو می کرده است. برای آنکه در سال قبل دو اثر از اونیل را به بازار عرصه نمود و روی آنها شماره زده یک و دو نوشته مجموعه آثار یوجین اونیل.

برگرفته از بست بوکز