کتاب قربانیان وظیفه که توسط اوزن یونسکو نوشته شده است.که انتشارات آن ترانه می باشد.و با ترجمه علی باش انجام گرفته است. در اول نمایش نامه زن و شوهری در حال مطالعه کردن روزنامه و صحبت کردن می باشند که پلیسی در خانه را می زند و از مرد درباره ی فرد دیگری سوال می پرسد و او را به اجبار راضی می کند در خاطرات و احساسات گذشته ی خویش فرو رود تا آن مرد را به خاطر آورد و به سراغ حقیقت گردد. در این دو سال مترجم ها ارتباطات بسیار خوبی با یونسکو داشته اند و بسیاری دنبال کتابهایش رفتنه اند. البته در گذشته هم ترجمه این نمایش نامه داخل بازار بوده است. به هر حال در سال هزار و سیصد و نود و سه و نود و چهار نشر ترانه با ترجمه های آقای باش چندین عدد از نمایش های این آقا را راهی بازار نمودند که خواهان آن هستم که معرفیشان کنم . در حقیقت من این سبک نگاشته را دوست نمی دارم چون بسیار سمبلیک می سباشد و درک آن برای من خیلی سخت و دشوار است.

برگرفته از بست بوکز