آرتور میلر زاده-هفده اکتبر هزارونهصدوپانزده-درگذشت-ده فوریه دوهزاروپنج- نمایش نویس و نویسنده ی آمریکایی است که آثار مهمی در نمایشنامه نویسی مدرن دارد.و همپای داعیه داران تئاتر معاصر و مدرن جهان چون بکت،برشت،تنسی ویلیامز و یونسکو و ..مهم ترین اثرش که اولین تراژدی مدرن جهان است،کتاب مرگ فروشنده را عرضه می کند.او همچنین برای ازدواج کوتاه مدتش با مرلین مونرو شهرت دارد.

درباره ی کتاب مرگ فروشنده

نمایشنامه مرگ فروشنده را در سال ۱۹۴۹در دو روز نوشت و بعدها اظهار داشت که:"فکر نمی کردم مرگ فروشنده انقدر معروف شود."
او با "مرگ فروشنده" جایزه ی پولیتزر را از آن خود کرد.نمایشنامه فاجعه ی زندگی مردی است که به گفته ی نویسنده "بر نیروهای زندگی نظارت و اختیاری ندارد."

Death of a Salesman Persian Cover

داستان تاملی بر زندگی انسانهایی است که تنها وقتی مطرح هستند که سود می رسانند و سپس در خلا رها می شوند.خانه ی او در حصار دیوارهای بلند آسمان خراش ها به زندگی می ماند که زندگی در آن جریان ندارد.ولی او به رغم از دست دادن پشتوانه مادی زندگی اش می کوشد که ثابت کند وجود دارد و زندگی می کند.او به خاطراتش متوسل می شود و سعی می کند با مرور گذشته به چراهای زندگی اش پی ببرد.ولی بیشتر به رویا فرو میرود و بیهوده به دیگران دل می بندد.تضاد میان واقعیت و آرزوهای او بسیار است.تضادها به روشنی در صحنه های نمایشنامه نشان داده می شود.