معرفی کتاب آینده یک پندار فروید

 کتاب آینده یک پندار اثر زیگموند فروید برای نخستین بار در سال هزار و نهصد و بیست هفت انتشار داد.ن

ویسنده در کتاب آینده یک پندار دیدگاه و عقیده و نظر خود را راجع به چگونگی پیدایش.روانشناسی دین و توسعه و پیش بینی اینده ادیان مطرح می نماید.در واقع در کتاب حاضر علاوه بر مقوله رواشناسی و جهان این علم که در کتاب های زیگموند فروید مطالعه کرده ایم. در این اثر به دین نیز می پردازد.و نگاهش به ادیان همانند یک سامانه باور محور بوده و معتقد است که روان ارادگی جهانی مخصوص نوع ادمی میباشد و ظهور ادیان را مطلقا  مثالی از نشانه های روان رنجوری در اشخاص می شناسد.زیگموند فروید باور ایمان به افرینده را نتیجه امال دست نیافتن ادمی برای محافظت از لایا و خطرهای زندگی دانسته .ایشان مسبه افرینده قادر مطلق را با نام ستایش جمعی ادمی از یک افرینده بزرگ مانند یک پدر فردی تعبیر می نماید و ادمی با اگاهی و تکامل فکری و دوری از افکار . عقاید بچه گانه و استفاده از دانش و تکنیک دانست که اگر ممکن نیست خود را از بلایا نجات دهد  حداقل میتواند به خود کمک نماید و این رشد و حرک بسوی اینده که از رشد فرهنگی و دانش است باعث تغییر نظامی اعتقادی و شناخت روانی ادمی میشود.

آینده یک پندار نخست بار توسط مترجم توانا هاشم رضی بفارسی برگردانده شده است و در ترجمه های دیگر نیز با عناوینی چون آینده یک وهم یا پیش بینی پندار ترجمه به فارسی شدخه است.برای مطالعه دیگر کتاب های هاشم رضی اینجا کلیک نمایید.

]دانلود کتاب آینده یک پندار اثر زیگموند فروید