این کتاب به سادگی نشان میدهد که چگونه اندیشه توانگر به افرادی بیشمار از همه سطوح زندگی کمک کرده است.نشان میدهد که اندیشه توانگر چکونه میتواند شما را نیز یاری کند. همچنان که با این کتاب پیش میروید , خود به خود قدرت اندیشه توانگر شما نیز اقزایش می یابد.آنگاه تقریبا به آسانی ثمرات شکوهمند آن را درو می کنید.مجبورید ثروتمند باشید زیرا حق ندارید فقیر باشید. زندگی کردن و ثروتمند نبودن حتما بداقبالی است و بدبختی مضاعف آنکه به همان اندازه که میتوانید فقیر باشید میتوانید ثروتمند گردید.این وظیفه بی چون و چرای ماست که از راه های شرافتمندانه ثروتمند شویم. والبته راه شرافتمندانه تنها راهی است که به سرعت ما را به سوی ثروت میکشاند.دلیلی ندارد که توانگری را از زندگی معنوی خود جدا بدانید.

 

قانون توانگری

لازم نیست در دو عالم زندگی کنید. شش روز هفته را بدوید و روز هفتم به خدا فرصت بدهید تا نشانتان دهد که چه میتواند بکند. هرروز هقته و هر لحظه, خدا را به چشم پدری دولتمند و پر محبت بنگرید که وضع شما را میفهمد و احساسهایتان را درک میکند و نسبت به همه امور شما علاقه مند است و مراقب جز به جز زندگی شماست.اگر خدا را منشاء همه برکتها و ثروت های خود بدانید و برای یکایک جزئیات امور مالی خود چشم امیدتان را به او بدوزید , همه جنبه های زندگیتان ثبات می یابد.دلیل اینکه در این عالم فراوانی هنوز فقر هست این است که بسیاری از مردم این قانون اصلی زندگی را نمیفهمند و این حقیقت را درنمیابند که برای قدرت جذب نخست باید بدهند و ببخشند و بدانند آنچه از آنها بیرون میتراود همان را به سوی خود جذب میکنند

 

دانلود کتاب قانون توانگری.