معرفی کتاب تئوری انتخاب‌‌. کتاب تئوری انتخاب یکی از بهترین کتاب های روان شناس معروف ویلیام گلسر است که با ترجمه علی صاحبی به بازار ارائه شده است .

و با عنوان درآمدی بر روان شناسی امید به رشته تحریر درآمده است و کتاب فوق العاده ای در زمینه روان شناسی است.
که در ۳ فصل و ۱۳ قسمت نوشته شده است ۱-نظریه.شامل بخش های نیاز به روان شناسی جدید-نیاز بنیادین و احساسات-دنیای مطلوب-واقعیت درمانی.۲-تئوری در عمل.شامل بخش های عشق و ازدواج.خانواده و اعتماد‌.تئوری انتخاب در محیط کار.۳-کاربست.اجتماع شایسته-تعریف از آزادی‌.

این کتاب بیان میکند که افراد به چه طریق رفتار میکنند و روش مغز را برای بروز رفتار مورد بررسی قرار میدهد و هرکاری که انجام میدهیم یک رفتار است مانند:غذا خوردن،دعوا کردن،خشمگین شدن،افسرده شدن.و این رفتارها از درون آدمی برانگیخته میشود و دنبال رسیدن به هدفی است.

و هدف این رفتارها رسیدن به پنج نیاز اساسی است(عشق.قدرت‌.تفریح.آزادی.بقا).این تئوری به این نتیجه رسیده است وقتی افراد نتوانند نیاز خود را برآورده کنند اقدام به رفتار میکنند.

 

یعنی یک عمل را انجام میدهند تا بتوانند به نیاز خود برسند.عقیده دیگر این تئوری این است که تئوری انتخاب مبنی بر کنترل درونی است و اگرچه زندگی سابق ما بر حال ما تاثیر زیادی دارد ولی بر رفتار فعلی ما اثر گذار نیست.بی شک با خواندن این کتاب فوق العاده کیفیت زندگی دست خوش تغییر میشود.

فصل های این کتاب ما را به ورطه تفکر عمیق میکشاند.قسمتی از جملات کتاب(تنها کسی که میشود رفتارش را کنترل کرد خودمان هستیم.تمام آنچه میتوانیم از دیگران دریافت کنیم و بدهیم اطلاعات است و اینکه چگونه با آن برخوردکنیم برعهده ماست.مشکلات روان شناختی طولانی مدت به دلیل مشکلات رابطه ای است و مشکلات رابطه ای علت مشکلاتی چون درد،خستگی،ضعف است).