معرفی كتاب چك ليست اثر اتول گوانده

اتول گوانده در دنياى مدرن و اشتباهات اجتناب پذير در همه ى زمينه ها از موضوع شخصى تا صنعت مالى، سرمايه گذارى ها، مراقبت پزشكى و بهداشتى، به تجربه اى بر مى خورد كه آن را با نوشتن كتاب " چك ليست" براى جهانيان بازگو مى كند.
او يك نويسنده هندى تبار است كه شغل اصلى او پزشكى است.
نويسنده در طول سال ها كار خود در زمينه پزشكى و در طول دوره آموزشى جراحى هاى خود، به مواردى بر مى خورد كه لزوم وجود چك ليست را حس مى كند. وقتى صحبت از چك ليست مى شود ياد يك خريد ساده از سوپر ماركت يا كارهاى روزانه شخصى مى افتيم كه در پايان روز بايد آن ها را خط زد. اما قضيه فراتر از اين هاست.
امروزه به خاطر فشار هاى روانى و سبك زندگى متفاوت حضور يك دوست براى يادآورى مسائل مهم كه مستقيما روى بهبود و كيفيت كارها اثر دارد ضرورى است و آن همان "چك ليست" ماست.
متخصصان در یک محیط پیچیده با دو مشکل اصلی روبرو مى شوند:
اول جایزالخطابودن و دوم حافظه و دقت بشر. چك ليست در مقابل چنين خطاهايى از ما محافظت مى كند.
اتول در طول اين كتاب به خواننده يادآور مى شود كه چك ليست ها كم اهميت ترين مراحل هر كارى را به ما يادآورى مى كند. به ما امكان بازنگرى مى دهد و نظم خاصى براى بهبود عملكرد به ما مى دهد.
در طول اين كتاب مى توان آموخت:
چگونه بفهميم چك ليست ها در كدام موقعيت مى تواند به ما كمك كنند؟
آيا چك ليست مى تواند ساده، ارزان، موثر و قابل انتقال باشد؟
يا مشخصات چك ليست خوب و بد چيست؟


اين كتاب شامل ٩ فصل است:
* فصل ۱)  مشکل پیچیدگی شدید
* فصل ۲)  چک لیست
* فصل ۳)  پایان استاد بنا
* فصل ۴)  ایده
* فصل ۵)  اولین امتحان
* فصل ۶)  کارخانه چک لیست
* فصل ۷)  آزمایش
* فصل ۸)  قهرمان عصر چک لیست ها
* فصل ۹)  نجات

 

  • مطالعه اين كتاب به همگى پيشنهاد مى شود.
    * اين كتاب براى افرادى كه نظم و برنامه خاصى ندارند و جاى خالى آن را حس مى كنند بسيار مفيد است. همچنين براى كسانى كه نظم و سبك زندگى مشخص خود را دارند و تمايل دارند خطاهاى خود را به حداقل برسانند.

كتاب چك ليست
اثر اتول گوانده
نشر نوين
مريم شبيرى