کتاب کوپه ی اختصاصی که توسط یوریک کریم مسیحی نوشته شده است.که انتشارات آن مروارید می باشد. چهار عدد داستان کوتاه که همه آنها به طور کامل پر از دیالوگ و مکالمه می باشند. به نظر من بسیار جالب نبود .به آخرین داستان علاقه داشتم ولی آنهای دیگر را آنگونه که باید شرح و موضوعاتش را دوست نداشته و نپسندیدم . موضوعات داستانش به کارهای سیامک گلشیری بسیار نزدیک و شباهت داشت.منظورم ماجراجویی ها و حوادث داخل آن بود. اینگونه موضوعات پروراندن بسیاری می خواهد .آقای کریم مسیحی هم بسیار فعال بوده و فعالیت زیادی داشته است در سال قبل دو عدد از جدیدهای نشر را معرفی نمودم و امسالم هم دو عدد دیگر از کتاب های جدید نشرشان را. قسمت های جالب اثر این است که قلبم می خواد با تو باشم و در یک مکان خلوت و یه جای دور و جایی که کسی نباشد.عشق خطر کردن دارد و شکست خوردن هم دارد.خرابی و ویران شدن هم دارد و همچنان رسوا شدن و نرسیدن و نرسیدنی که تو نداشتی. تو خواهان یک عشق حقیقی و زمینی نمی باشی . تو یه عشق خیالی می خوای که با او رویا درست کنی.

برگرفته از بست بوکز