کتاب شهرت که توسط دانیل کلمان نوشته شده است.که انتشارات آن مروارید می باشد.و با ترجمه مهشید میرمعزی انجام گرفته است. کتاب شهرت تشکیل شده از چند عدد داستان کوتاه در هم جمع شده و جدا از هم می باشد. مردی که در حال حاضر موبایل خریده ولی شماره در ظاهر انگار برای شخص دیگری بوده می باشد.هنرپیشه ای که بدل او جای او را گرفته است. پیرزنی که قرار می باشد از دنیا برود.ولی از تگارتده ی داستان خواستار تغییر دادن شرحیات و موضوع را داشته است.خانمی که دکتر بدون مرز می باشد و با دوست صمیمی نگارنده اش سفر می کند و ذهنش در کنار گروگان گیری همکارانش می باشد.کارمند لیاقت نداشته ای که به جای مدیرش به یک کنفرانس رفته و مرد ازدواج کرده ای که با زنی دیگر دوست شده است. خانم نویسنده ای که به جای نگارنده ی دیگری به یک سفر می رود و عرفان نویسی که در صورت انجام بررسی نامه های به دستش رسیده است . بسیارایده های جذابی دارد. داستانش و فرم بخصوص و نویی را واسه ی چهارچوب ارائه داده است.لحنش هم آرام و زیباست.در کل من به کتاب های گذشته کلمان و هم موضوعاتش علاقه زیادی داشتم. بسیار خلاقانه است ولی نثرش برای من اندکی خشک بود. که این اثر آن مشکل را هم نداشت.

برگرفته از بست بوکز